Sanace divokých skládek a starých ekologických zátěží

Skládky z období před rokem 1992 (před nabytím účinnosti zákona o odpadech) nemají v naprosté většině technické zabezpečení, které by odpovídalo současným požadavkům, a v mnoha případech zůstávají zdrojem ohrožení zejména jakosti podzemních vod. Standardním a efektivním řešením je zamezení vstupu vod do skládky a její uzavření v kombinaci s vhodným tvarováním povrchu pro rychlé odvedení srážek, popřípadě s doplněním o příkopy nebo hráze. Nevyzněla-li u staré skládky ještě tvorba skládkových plynů, musí být vyřešeno jejich odvádění, aby nemohlo dojít k narušení těsnící funkce překrytu nebo k nekontrolované migraci plynů do okolí. Překryt lze realizačně slučovat s rekultivací. Svrchní rekultivační vrstva chrání těsnící složku překrytu před poškozením. Sanace starých skládek s cílem zlepšení, resp. zachování kvality podzemních a povrchových vod je veřejným zájmem. Ve většině případů se hradí z veřejných prostředků, protože v našem právním prostředí není vymahatelná po soukromých subjektech. Současně však sanace obvykle znamená významné zhodnocení samotných pozemků, na kterých se skládka nachází.

Nelegální ukládkou odpadů na nezabezpečených místech vznikají ekologické zátěže a černé skládky. Z vodohospodářského hlediska jsou enormním rizikem průsaky znečištěných skládkových vod do podloží a do podzemních vod. Rozsah kontaminací zasaženého území se může časem za určitých okolností i zvětšovat, konečným znečištěním mohou být zasaženy i vody povrchové. Úklidem černých skládek se zamezí riziku znečištění podzemních vod, odstraní se i možné hygienické problémy a zvýší se hodnota lokality nejen z estetického hlediska. Společnost FREKO, a.s., nabízí zajištění standardního postupu sanace starých a černých skládek.

Jeho součástí jsou
  • přípravná fáze zpracování projektové dokumentace;
  • zpracování analýzy rizika;
  • zajištění stavebního povolení (územního rozhodnutí);
  • vypracování a předložení žádosti o podporu pro dotační titul;
  • realizační fáze provedení hrubých terénních úprav;
  • položení izolačních vrstev (pokud je projektováno);
  • položení drenážních vrstev;
  • položení rekultivačních vrstev;
  • biologická rekultivace.

Karel Kniezek    |   M  +420 606 628 427   |   kniezek@freko.cz
Kontakt ke stažení (QR  |  VCF)