Dopravní stavby A Stavební činnost

frézování živičných a betonových krytů vozovek a ostatních dopravních ploch • 3D nivelace – velmi přesné frézování podle digitálního modelu terénu • speciální produkty a práce při opravách a údržbě letecko-provozních ploch letišť  

Zimní a letní údržba komunikací

letní čistění, údržba a opravy komunikací • zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, pěších a parkovacích zón v zimě • úklid městských částí, parků, obcí • úklid a údržba zelených ploch v komerčních komplexech   

Revitalizace a údržba zeleně

revitalizace parků a veřejných prostranství od projektu až po realizaci s maximálním ohledem k představám a přáním zákazníka • výsadba zeleně a dřevin • realizace a údržba dětských hřišť • odstraňování černých skládek   

Komplexní nakládání s odpady

přistavení a obsluha velkoobjemových kontejnerů • sanace skládek • instalace a servis podzemních kontejnerů • obsluha odpadkových košů • provozování sběrných dvorů • prodej a dovoz písků, štěrků, recyklátů a zemin

 

Aktuality

Freko pokračuje dále v sérii blokových čištění

Freko zajišťuje dál i v měsíci červnu letní údržbu motoristických a nemotoristických komunikací v Praze v rámci zakázky pro Pražské služby a.s.

 

Freko dokončilo 3 etapu sanačních prací v bývalém ČKD Howden

Freko dokončilo projekt „Dekontaminace a demontáž olejového hospodářství v objektu ČKD Kompresory Howden, Lisabonská 4, Praha 9“ pro společnost Harfa District a.s.

Freko uspělo ve veřejné zakázce Pražských služeb a.s. na letní úklid komunikací

Freko vyhrálo ve 2 oblastech letní údržby motoristických a nemotoristických komunikací v Praze

všechny aktuality

Úvodem

Firma FREKO a.s. poskytuje komplexní služby spojené s údržbou povrchů a široké spektrum prací v komunální sféře. Hlavní díl činnosti naší společnosti představuje frézování vozovek a oprava a údržba letištních i jiných dopravních ploch, dále se věnujeme zimní a letní údržbě komunikací, revitalizaci a údržbě zeleně a nabízíme široký rejstřík prací souvisejících s nakládáním s odpady. Freko a.s. vlastní níže uvedené dceřiné organizace TV Facility Group, a.s.Měšťák Sever a.s.

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

 

Společnost FREKO a.s. zavedením integrovaného systému řízení chce dosáhnout zvýšení důvěryhodnosti a prestiže.

 

certifika-t-iso-14001-2015-syste-m-eviromenta-lni-ho-managmentu-czech-2023-26  certifika-t-iso-45001-2018-system-managmentu-bezpec-nosti-a-ochrany-zdravi-pr-i-pra-ci-czech-2023-26 certifika-t-iso-37001-2016-syste-my-protikorupc-ni-ho-managmentu-czech-2023-26 certifika-t-iso-37301-2021-compliance-managment-system-czech-2023-26 certifika-t-iso-9001-2015-managmentu-kvality-czech-2023-26

získaná ocenění

CZECH Stability Award 2021 CSA - AAA - 2020 CSA - AAA - 2019 CSA - AA - 2018 CSA - AA - 2017 CSA - AA - 2016

Společnosti FREKO a.s. bylo uděleno 18. 6. 2015, 30. 5. 2016, 22. 5. 2017, 8. 5. 2018, 11.4.2019, 15. 4. 2020 a 15. 4. 2021 prestižní ocenění nejvyšší důvěryhodnosti Czech Stability Award. Certifikace vypovídá o nadstandardní ekonomické kondici společnosti, solventnosti a spolehlivém plnění závazků v obchodním styku. Společnost Freko a.s. se tímto stala jednou z ekonomicky nejstabilnějších firem vČR a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání certifikátu Czech Stability Award.

ČESKÝCH 100 NEJ

Certifikát TOP 100 2021

Freko a.s. patří mezi českých 100 nejlepších firem. Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius udělila ocenění společnosti Freko a.s. v rámci 26. ročníku „Českých 100 Nejlepších“ v kategorii stavebnictví & doprava. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

seznam referencí >>>

Představení FREKO