05 – OSK Praha – hala Prologis, Rudná u Prahy

Reference – dopravní stavby – 2016-05 - OSK Praha - hala Prologis, Rudná u Prahy