Řádná valná hromada

2016–10   |   Řádná valná hromada společnosti FREKO a.s., se koná dne 17. 10. 2016

 Představenstvo společnosti FREKO a.s. se sídlem Praha 10 - Malešice, Teplárenská 602/9, PSČ 108 00, IČO: 24730653 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 16457 (dále jako „Společnost“)

tímto svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 17.10.2016 od 11 hodin mimo sídlo Společnosti v DBK Partners, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Praha 4 – Chodov, V Parku 2323/14, PSČ 148 00.

 

Pořad jednání

  1. Zahájení valné hromady

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10.30 hod. do 11 hod. Přítomní akcionáři se zapíší do listiny přítomných. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

  1. Rozhodnutí o změně Stanov Společnosti a to tak, že akcie Společnosti budou vydány jako zaknihované cenné papíry.

Návrh: akcie emitované Společností přeměnit na zaknihované cenné papíry, tzn. změnit příslušná ustanovení Stanov.

  1. Rozhodnutí o změně Stanov Společnosti, když dojde k rozšíření předmětu podnikání

Návrh: Rozšířit předmět podnikání Společnosti o tyto činnosti - Kovářství, podkovářství, Obráběčství, Zámečnictví, nástrojářství, Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, Truhlářství, podlahářství, Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, Zednictví, Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, Vodoinstalatérství, topenářství, Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, Izolatérství, Malířství, lakýrnictví, natěračství, Pokrývačství, tesařství, Klempířství a oprava karoserií, Opravy silničních vozidel, Hostinská činnost, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Ostraha majetku a osob.

  1. Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015 a jeho vypořádání

Návrh: Schválit hospodářský výsledek Společnosti za rok 2015 ve výši 724 177,74 Kč a rozhodnout o jeho přesunutí na účet nerozděleného zisku minulých let. Zároveň rozhodnout, že neuhrazená ztráta minulých let bude započtena s částí nerozděleného zisku minulých let Společnosti, a to ve výši 359 943,90 Kč.

 

  1. Závěr valné hromady

Navrhovaná usnesení a všechny písemné materiály jsou rovněž k dispozici v sídle Společnosti k nahlédnutí každý pracovní den. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu usnesení na svůj náklad a nebezpečí. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady.

 

V Praze dne 9. 9. 2016

Ing. Tomáš Kolinger
člen představenstva