Přeměna akcií společnosti FREKO

2016-12   |   Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií vydaných obchodní společností FREKO a.s.

Obchodní společnost FREKO a.s.
se sídlem Praha 10-Malešice, Teplárenská 602/9, PSČ 108 00
IČO: 24730653
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16457 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že dne
20.10.2016 nabylo účinnosti následující rozhodnutí valné hromady Společnosti přijaté dne 17.10.2016:

„S účinností ke dni 20.10.2016 rozhoduje o přeměně všech akcií Společnosti, tj. 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 200.000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých), číselné označení 001 až 010, na zaknihované akcie. Akcionářům Společnosti se stanoví lhůta k odevzdání přeměňovaných akcií Společnosti v délce dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady. Při odevzdání akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akci zaevidována.“

(dále jen „Rozhodnutí“).

Představenstvo Společnosti v návaznosti na Rozhodnutí o přeměně všech akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti odevzdali všechny dosavadní akcie Společností vydané jako cenné papíry. Lhůta, ve které je akcionář povinen odevzdat listinné akcie Společnosti, činí dva měsíce ode dne tohoto zveřejnění Rozhodnutí. Místem určeným pro odevzdání dosavadních akcií je adresa sídla Společnosti, a to Praha 10-Malešice, Teplárenská 602/9, PSČ 108 00, v pracovní dny od 08:00 do 14:00 hodin nebo na jiném místě a v jiných termínech po předchozí domluvě na e-mailu: bohuminska@dbkp.cz (Mgr. Lucie Bohumínská). Při odevzdání dosavadních akcií vydaných jako cenné papíry je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. („CDCP“), na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.

V případě, že akcionář neodevzdá dosavadní akcie vydané jako cenné papíry v určené lhůtě nebo nesdělí číslo majetkového účtu, bude Společnost postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Představenstvo společnosti FREKO a.s.