Freko získalo další zajímavou zakázku na Letišti Praha

Freko zvítězilo v tendru „Poldr Kněževes“, který vypsalo Letiště Praha

Realizace zakázky spočívá ve vyčištění území a přípravy území pro realizaci poldru Kněževes. Dále pak ve vyřezání dřevin, keřů a zeleně, včetně kácení určených stromů a likvidace pařezů v lokalitě. Termín dokončení prací zadavatel stanovil do 31.05.2024. Toto území (pod Bílou skálou) je mimochodem zajímavé i tím, že tu pod vrstvou suti odpočívá torzo dopravního letadla (více na konci této aktuality).

V rámci projektu „Poldr Kněževes“ je záměrem provozovatele letiště Praha Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha) vybudování poldru u obce Kněževes pro zachycení nadměrného množství srážkových vod a zpomalení jejich odtoku z areálu letiště. Předmětem zakázky je provedení vyčištění a přípravy území pro realizaci budoucího poldru. Příprava území spočívá ve vyřezání dřevin, keřů a zeleně, včetně kácení určených stromů a likvidaci pařezů v lokalitě. Pro lokalitu poldru je zpracován podrobný dendrologický průzkum (GET, s.r.o., 05/2022). Zájmové území se nachází východním směrem od Čistírny odpadních a kanalizačních vod Sever (ČOV/ČKV) u obce Kněževes. Celková plocha porostů má rozlohu cca 12 302 m2 je protáhlého charakteru, šířka je přibližně 80 m a na délku má přibližně 200 m. Západní hranice území je ohraničena otevřeným korytem dešťové kanalizace vyúsťující z čistírny do Únětického potoka. Východní hranice území tvoří opuková stěna, která odděluje lokalitu od zemědělské půdy. Nacházejí se zde porosty dřevin v různých vývojových fázích. Tvoří je souvislé porosty náletových dřevin, keřů a zeleně, které se v místě vzájemně prorůstají, překrývají a svým vzrůstem tvoří prakticky neprůchodnou lokalitu. Převažuje zde především jasan ztepilý, třešeň ptačí, topol černý, slivoň obecná a hloh jednosemenný. V porostu se nachází 34 dřevin s obvodem vyšším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. V zájmovém území se ve větší míře vyskytuje i odpad (sklo, plechovky, stavení odpad), který tu je patrně uložen již mnoho let.

Činností budou provedeny v následujícím rozsahu:

1) Kompletní plošné vyřezání stromů, keřů, náletových dřevin, pařezové kořenové výmladnosti a zeleně v celé lokalitě v rozsahu hranic dendrologického průzkumu

2) Štěpkování dřevní hmoty a její odvoz k využití. Tato činnost bude prováděna na místě.

3) Úklid lokality od vzniklé i spadané a volně ležící dřevní hmoty a biomasy, vyhrabání, vytahání dřevní hmoty a biomasy včetně odvozu.

4) Odvoz a využití vzniklého biologicky rozložitelného odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

Zajímavost. Zakázka se realizuje v prostoru, kde je i nechvalně známá „bílá skála“, kam před 51 lety buldozery svrhly a zasypaly sutí torzo dopravního letadla TU 154, které tragicky havarovalo opodál dne 19.2. 1973. Tehdy při této letecké katastrofě zahynulo 66 pasažérů. (informace jsme získali z časopisu „Kněževák“ ).

 

Kněževes Poldr