FREKO pomáhá rozvoji biodiverzity

2021-05   |   FREKO pomáhá rozvoji biodiverzity změnou přístupu k péči o zeleň´

Eva Tylová: Biodiverzitu můžete podpořit i ve městě

biodiverzita-1-nahled

louka Praha 12 - Foto | Jana Soukupová

22. květen se po celém světě stal před jednadvaceti lety dnem biologické rozmanitosti. Má lidem připomenout, jak důležitá je pro planetu a lidskou společnost biodiverzita, tedy přírodní bohatství, zahrnující pestrost ekosystémů a druhů. Stále pokračující snižování biodiverzity zřejmě vyústí v rapidní pokles přírodního bohatství a ohrozí poskytování ekosystémových služeb, kterých naše společnost využívá. Prvotní zdroj většiny produktů, které běžně a se samozřejmostí používáme, pochází z přírody. Například Německo si to velice dobře uvědomuje a odstartovalo velký projekt na záchranu hmyzu.

I drobná změna pomůže

Možná řeknete, co proto mohu udělat já? Téměř každý z nás může biodiverzitu podpořit. Někdy jen drobně tím, že svoji zahradu nebudete sekat na „angličáka“, aby dal prostor lučním květům, hmyzu, motýlům i ptákům. Ponecháte na zahradě trochu té houště keřů a stromů, aby měli ptáci, kde hnízdit i hledat potravu. Odměnou vám bude jejich zpěv.

 

biodiverzita-2-nahled

Trávník na Praze 12. Rozrazil rezekvítek - Foto | Jana Soukupová

Po změně sekání trávníky na Praze 12 rozkvetly

Už několik let pečujeme na MČ Praha 12 o trávníky v souladu s probíhající klimatickou změnou, což podporuje i biodiverzitu. Seče jsou prováděny na výšku 8 – 10 centimetrů, plánovány podle průběhu počasí. Letošní jaro je sice deštivé a studené, ale vzpomeňme si na minulá léta, kdy trávníky měly tendenci v létě vyschnout, pokud jste je posekali nakrátko.

Trávníky jsou po této péči vzrostlé, bohaté na rostlinné druhy a velmi dobře fungují na zachytávání vody z letošních dešťů. Toto prospívá nejen občanům, protože se zlepšuje mikroklima, je dostatek vlhkosti a trávníky pohlcují pyly a prach. Z pohlcené vlhkosti profitují i stromy a keře, protože voda, která by odtekla do kanalizace, byla zachycena a vsakuje se.

biodiverzita-3-nahled

Obyvatel Prahy 12. Modrásek jehlicový - Foto | Veronika a Michal Ouškovi

Vytipovaná místa se udržují jako květnaté louky, jsou to místa mimo dětská hřiště a místa častějšího pohybu občanů. Tyto lokality se sekají jednou až dvakrát ročně a část trávníků zůstane neposekána, slouží pro záchyt srážek a podporu výskytu užitečného hmyzu.
Po terénním průzkumu byly zjištěny na plochách trávníků desítky druhů bylin, mezi jiným rozrazily – perský a rezekvítek (Veronica persica a Veronica chamaedrys), brukvovité rostliny - hulevník lékařský a hulevník Loeselův (Sisymbrium officinale a Sysimbrium loeselii), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa - pastoris), z dalších druhů vikev úzkolistá (Vicia angustifolia), ptačinec prostřední (Stellaria media), odkvétat začínají smetánky (nyní pampeliška lékařská – Taraxacum sect. Taraxacum), kterých je méně než v jiných letech. Samozřejmě na každém trávníku se potkáme se sedmikráskou obecnou (Bellis perenis). Z druhů, které dříve nestačily vykvést je možné jmenovat krásné nachové pumpavy rozpukové (Erodium cicutarium) a kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum), zdomácněný druh a desítky dalších. Omezil se výskyt nechtěných invazivních druhů jako je ječmen myší, který využil suchá období ke svému šíření. Jak je vidět množství druhů i na tak malé ploše sídlištních trávníků svědčí o biologické rozmanitosti i tak chudých a exponovaných stanovišť.

biodiverzita-4-nahled

Zdevastované plochy lze osít

Biodiverzitu lze podpořit v městském prostředí nejen vhodným plánováním péče o zeleň a trávníky, ale také osetím momentálně neplodných ploch. Takto na tom byla louka v ulici Levského v naší městské části. Byla zdevastovaná po stavbě teplovodu, a proto byla vybrána k obnově jako luční porost. K původním rostlinám byla přiseta směs rostlin pro výslunné a suché louky „Slunovrat“. Luční druhy oseli občané, osivo zajistil odbor životního prostředí Úřadu Městské části Praha 12.

Některé rostliny vyrostly brzy, na některé budeme muset počkat. Už loni ale louka nabízela krásnou podívanou na pestrou směs původních druhů na antropogenních trávnících a druhů, které zkoušíme přírodě vrátit. Nadšené bioložky spočítaly na lokalitě více než 60 druhů rostlin. Doufáme, že klimatické podmínky dovolí dovést tento pokus do konce a budeme se moci radovat z přírodní květnaté louky. Vítáme v budoucnu možnost, která se nabízí sběrem semínek původních druhů, které geneticky patří pražskému prostředí. Tato osiva by pak přinesla nejen zvýšení biodiverzity všech lokalit ale také správný postup pro zachování druhové rozmanitosti území Prahy. I v městském prostředí se dá – a doporučuje – pracovat na zachování pestrosti původních druhů naší přírody.

biodiverzita-5-nahled

Žluťásek řešetlákový - Foto | Veronika a Michal Ouškovi

Praha 12 je domovem desítek druhů motýlů

V rámci projektu Hledejte pražské motýly bylo na území městské části Praha 12 veřejností pozorováno 38 druhů denních motýlů, např. otakárek ovocný, perleťovec stříbropásek, modrásek krušinový, vřetenuška ligrusová, ohniváček černokřídlý či babočka admirál.
Místní vysoká druhová pestrost motýlů je odrazem velké plochy zeleně a pestrostí biotopů, kterou podporuje také radnice Prahy 12 prostřednictvím mozaikové seče trávníků. Nejhojněji byl pozorován okáč poháňkový a modrásek jehlicový. Do mapování se intenzivně zapojili také manželé z Prahy 12 Veronika a Michal Ouškovi, kteří v celopražském hodnocení skončili na druhém místě v počtu pozorovaných druhů. Pozorování z projektu Hledejte pražské motýly budou využita pro tvorbu atlasu denních motýlů Prahy. Projekt zaštiťuje spolek Hutur spolu s Národním muzeem, Fakultou životního prostředí ČZU a AOPK ČR.

biodiverzita-6-nahled

Trávník nemusí být monokultura jedné trávy - Foto | Jana Soukupová

Děkuji za spolupráci při péči o trávníky Odboru životního prostředí MČ Praha 12, Heleně Mitwallyové z firmy Freko, která o trávníky pečuje. Za podklady a fotografie bylin děkuji Janě Soukupové a za podklady a fotografie motýlů děkuji Veronice a Michalu Ouškovým.