Freko pokračuje na MČ Prahy 12 v budování svejlů

2021-11   |   Budování svejlů na MČ Prahy 12

Praha 12 se snaží jednoduchým opatřením vyřešit hluboké kaluže na chodnících, které znepříjemňují po záplavových deštích občanům život. Kamýcké podloží je totiž suťovité s převahou břidlice, proto voda, která steče do nejnižších míst neodtéká a tvoří až 10 metrů dlouhá jezera. Navíc se za téměř 40 let užívání chodníky různě deformovaly a propadly, jejich oprava by stála nemalé finanční prostředky. Po chodnících určených pro pěší často jezdí zásobovací dodávky, které jejich stav ještě zhoršují a podloží udusávají. Například v Pavlíkové poklesl chodník pod úroveň kanálu a voda nemohla odtékat. Proto se místostarostka Ing. Eva Tylová dohodla se správcovskou firmou FREKO a.s. na zhotovení takzvaných svejlů pod kritickými místy. Svejly se již na několika místech na Praze 12 osvědčily a především po přívalových deštích pomáhají se vsakováním vody. Tentokrát se však nejednalo o svejl ve svahu, ale úpravu podloží pod a vedle chodníků. Nejdříve bylo potřeba opatrně odstranit dlažbu, následně vykopat v kamenitém podloží až metr hlubokou jámu, širokou v případě Machuldové 1,5 m a dlouhou 10 m, v případě Pavlíkové širokou 2,5m a 3 m dlouhou. Do jámy byl následně vsypán štěrk o zrnitosti 16-32 a ten byl překryt geotextilií. Povrch byl zasypán pískem a dlaždice byly vráceny zpět tak, aby spáry byly co nejširší a umožnily lepší vsakování vody. Realizátoři doufají, že opatření pomůže a obyvatelé se tak nebudou muset brodit obřími loužemi. Zahájení prací Odstranění dlažby a vykopání jámy Hloubka jámy Zásyp jámy a instalace geotextilie Překrytí geotextilií Původní provedení, které někdo rozjezdil Detail s vodováhou u kanálu Machuldova před Machuldova výkop Machuldova výkop Machuldova postupný zásyp štěrkem Machuldova hotovo