Další stavební projekt – Filadelfia – Brumlovka, Praha

2018–09   |   Freko předalo další stavební projekt „Výstavba klidové zóny v ulici Želetavská před objektem Filadelfia“ na Brumlovce, Praha 4 pro objednatele GEMO, a.s.

Předmětem akce byla úprava předprostoru před objektem Filadelfie – část ulice Želetavská. Jednalo se o náhradu stávajících zelených ploch urbanizovanými zpevněnými plochami. Návrh byl zpracován jako příprava pro následnou úprava komunikace Želetavská na zklidněnou obytnou ulici – návrh počítal s příslušným omezením a zklidněním provozu, odpovídajícímu charakteru obytné ulice. Návrh též počítal se zvýšením nivelety vozovky na horní úroveň stávajících vozovkových obrubníků. Základní pěší komunikační provoz v ulici Želetavská je již založen stávajícím řešením a není navrhovanými úpravami dotčen. Nově navrhované zpevněné plochy tedy nemají funkci hlavní pěší komunikace, jedná se o částečně a podmínečně přístupné plochy „pobytového“ charakteru.

Hlavní navrhované úpravy:

  • zrušení zelených ploch, terénní úpravy, odtěžení zeminy
  • přesazení stromů do nových výšek
  • úprava stávajících prvků (snížení revizních šachet, demontáž/montáž dopravních značek)
  • provedení venkovních vyrovnávacích schodů a zídek
  • provedení dlažeb
  • provedení podélného parkovacího stání podél komunikace
  • provedení nového areálového osvětlení (doplnění ke stávajícímu)
  • provedení liniového odvodňovacího systému vč. nového napojovacího potrubí
  • provedení nových prvků mobiliáře (zábradlí, sedací prvky)

2018-11 Filadelfia